Polityka prywatności

Polityka Prywatności in4mates sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-680) ul. Poznańska 16/4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000911865, REGON: 142879108, NIP: 7010289023, o kapitale zakładowym w wysokości 280.600,00 PLN.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem https://www.in4mates.com (Serwis) i określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych użytkowników Serwisu (Użytkownicy). Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z Serwisu. W przypadku braku zgody na którekolwiek z postanowień niniejszej Polityki Prywatności, należy niezwłocznie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
In4mates sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie, o czym Użytkownicy Serwisu zostaną każdorazowo powiadamiani za pośrednictwem Serwisu. Użytkownika obowiązuje Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili korzystania z Serwisu. W przypadku braku akceptacji zmian Polityki Prywatności Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu.

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu jest in4mates sp. z o.o. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies i logach serwera. In4mates sp. z o.o. gromadzi informacje i dane, w tym dane osobowe Użytkowników (dalej łącznie: Dane) i przetwarza je wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Korzystanie z Serwisu i podawanie Danych przez Użytkowników jest w pełni dobrowolne i jest równoznaczne z udzieleniem zgody danego Użytkownika na ich przetwarzanie przez in4mates sp. z o.o.
 3. W odniesieniu do Danych stanowiących dane osobowe (Dane Osobowe), in4mates sp. z o.o. pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Dane Osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami, w tym w szczególności zgodnie z:
   • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
   • rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 5. In4mates sp. z o.o. zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do informacji dotyczącej jego własnych Danych Osobowych, w tym ich modyfikacji, poprawiania lub żądania ich usunięcia.
   • Dane udostępniane in4mates sp. z o.o. mogą być wykorzystywane przez in4mates sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, do celów związanych z prowadzoną przez in4mates sp. z o.o. działalnością gospodarczą, w tym:
   • w celu świadczenia przez in4mates sp. z o.o. usług na rzecz Użytkowników,
   • w celu zarządzania i rozwoju relacji z Użytkownikiem,
   • w celach rekrutacyjnych.

Przez działania takie należy również rozumieć uprawnienie in4mates sp. z o.o. do przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, produktowych, marketingowych i ofert oraz innych informacji (np. związanych z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym), związanych bezpośrednio lub pośrednio, z prowadzoną przez in4mates sp. z o.o. działalnością gospodarczą, w tym droga elektroniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania Danych o Użytkownikach i ich działaniach w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie wypełnienie przez Użytkownika stosownego formularza,
   • poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkownika plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
   • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Formularze

  1. In4mates sp. z o.o. gromadzi Dane, w tym Dane Osobowe, udostępnione mu przez Użytkownika poprzez dobrowolne wypełnienie stosownego formularza, a także zapisywane w związku z tym przez Serwis Dane – informacje o parametrach połączenia Użytkownika, w tym oznaczenie czasu tego połączenia, adresu IP i inne.
  2. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych, zarejestrowany przez in4mates sp. z o.o. w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
  4. Z zastrzeżeniem pkt 5 (poniżej), Dane udostępnione in4mates sp. z o.o. za pośrednictwem formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
  5. Dane podane w formularzach mogą być udostępniane przez in4mates sp. z o.o. podmiotom trzecim realizującym usługi na rzecz in4mates sp. z o.o. lub na jego zlecenie w zakresie niezbędnym celem wykonania usług na rzecz Użytkowników. W szczególności dotyczy to przekazywania Danych do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi in4mates sp. z o.o. współpracuje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.